Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Portal Mamwiedzę.pl jest własnością Europejskiej Szkoły Kształcenia Korespondencyjnego Sp. z o.o., ul. Masztowa 3, 61-345 Poznań, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000000573, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł, NIP: 782-00-21-387, Regon: 004875445 (zwanej dalej Spółką).
 2. Spółka za pośrednictwem portalu internetowego Mamwiedzę.pl umożliwia użytkownikom portalu dostęp do zawartych w nim treści oraz (po dokonaniu rejestracji w serwisie) do funkcjonalności dla użytkowników.
 3. Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta z portalu Mamwiedzę.pl niniejszym zgadza się z postanowieniami Regulaminu korzystania z portalu.

§ 2 Zasady korzystania z portalu Mamwiedzę.pl

 1. Przez Użytkownika portalu Mamwiedzę.pl rozumie się zarówno osobę, która zarejestrowała się w portalu, jak również każdą osobę, która jednorazowo odwiedza portal.
 2. Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do wszystkich treści zawartych w portalu, użytkownik jednorazowy ma dostęp tylko do ich części.
 3. Użytkownik rejestrujący się w portalu zobowiązany jest zaakceptować regulamin przed rejestracją.
 4. W przypadku niezaakceptowania warunków regulaminu użytkownik nie będzie miał dostępu do pełnej zawartości strony Mamwiedzę.pl.
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w portalu treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:
  • zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
  • zawierających treści erotyczne i pornograficzne,
  • obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
  • promujących przemoc, narkomanię oraz treści rasistowskie,
  • naruszających prywatność osób trzecich,
  • naruszających prawo autorskie i prawo własności intelektualnej osób trzecich.
 6. Administrator portalu Mamwiedzę.pl ma prawo usuwania wypowiedzi, które naruszają ww. przepisy.
 7. Każdy użytkownik ma prawo założenia własnego konta w serwisie, które gwarantuje dostęp do pełnej zawartości portalu oraz wszystkich udostępnionych w portalu funkcjonalności. Przy zakładaniu konta użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe, dokładne i pełne informacje wymagane przez Spółkę.
 8. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Spółkę o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego konta przez osoby nieupoważnione.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości następujące zasady korzystania z serwisu:
  • W portalu Mamwiedzę.pl zabrania się rozpowszechniania treści komercyjnych, w tym także tych, które służą do pozyskania danych osobowych użytkowników, chyba, że Spółka zgodzi się na taki zabieg osobną umową.
  • Użytkownik zobowiązuje się nie dystrybuować (na wszelkich polach eksploatacji) żadnych treści zamieszczonych w portalu, chyba że uzyskał na to pisemną zgodę Spółki. Wszelkie prawa autorskie do serwisu oraz zamieszczonych w nim treści (również w ramach wyłącznej licencji udzielonej przez użytkowników portalu, którzy zamieścili w nim własne treści) posiada ESKK Sp. z o.o.
  • Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania portalu, w tym także nie podejmować takich prób, w szczególności: nie omijać istniejących zabezpieczeń, nie podejmować prób uzyskania danych osobowych udostępnionych przez innych użytkowników, nie blokować działania portalu itp.
 10. W przypadku stwierdzenia wielokrotnego naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, Spółka zastrzega sobie:
  • Możliwość usunięcia konta użytkownika z portalu,
  • Możliwość zablokowania użytkownikowi dostępu do portalu.
 11. W ramach udostępnianych funkcjonalności użytkownik może uzyskać prawo samodzielnego wprowadzania treści do zawartości portalu. W takim przypadku:
  • Użytkownik zachowuje wszelkie prawa własności do ww. treści oraz przyznaje Spółce wyłączną licencję do korzystania z zamieszczonych materiałów na polach eksploatacji wykorzystywanych do zarządzania portalem Mamwiedzę.pl. Jednocześnie użytkownik oświadcza, iż rezygnuje z obowiązku uiszczenia na jego rzecz wynagrodzenia z tytułu korzystania z utworu.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie treści zamieszczone przez siebie w portalu Mamwiedzę.pl oraz za skutki wynikające z faktu ich zamieszczenia, w szczególności użytkownik oświadcza, iż posiada prawo własności intelektualnej do treści zamieszczanych w portalu i/lub wszelkie licencje, prawa, zgody oraz zezwolenia wymagane w sytuacji zamieszczenia tych treści w portalu.
  • W sytuacji zamieszczenia własnych utworów w portalu Mamwiedzę.pl użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązującego prawa, w tym w szczególności praw majątkowych osób trzecich.
 12. W portalu Mamwiedzę.pl mogą znajdować się treści zawierające tzw. linki do innych witryn (nienależących do Spółki). Spółka oświadcza, że nie posiada kontroli nad treściami, zasadami ochrony prywatności i praktykami stosowanymi przez właścicieli tych witryn, w związku z tym nie przyjmuje za nie odpowiedzialności.
 13. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie do niego zawiadomień i treści związanych z działaniem portalu drogą elektroniczną.
 14. Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia treści niniejszego Regulaminu oraz – w przypadku powstania szkody wynikającej z tego naruszenia – zobowiązuje się tę szkodę wynagrodzić (w tym ewentualną szkodę poniesioną przez Spółkę).

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo dokonywania w każdej chwili zmian w treści Regulaminu. W przypadku dokonania takich zmian, Spółka udostępni nową treść Regulaminu w portalu w odpowiedniej zakładce oraz powiadomi użytkownika o tym fakcie drogą elektroniczną.
 2. Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych osobowych przekazanych przez użytkownika. Zakres ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo decyzji o usunięciu treści zamieszczonych przez użytkownika bez konieczności informowania go o tym fakcie. Kryteriami, wg których oceniane będą treści zamieszczane przez użytkownika, są w szczególności postanowienia niniejszego regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.
 4. Spółka oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, które użytkownik może ponieść w związku z użytkowaniem innych witryn lub zasobów internetowych, w tym również za treść ogłoszeń reklamowych zamieszczanych w portalu Mamwiedzę.pl.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie portalu, wynikające z przyczyn niezależnych od niej, a w szczególności: za brak dostępu do sieci Internet, zakłócenia w działaniu sieci szkieletowej, niedostarczenie wiadomości potwierdzającej rejestrację w portalu oraz niemożność połączenia się z portalem lub jego częścią.
 6. Wszystkie wiadomości e-mail wysłane przez serwer pocztowy uznaje się za dostarczone.
 7. Spółka dołoży starań, aby korzystanie z portalu było możliwe dla wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, nie gwarantuje jednakże możliwości i efektywności korzystania z portalu przy ich użyciu.
 8. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...