Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
zdobyła 11 punktów
Interpretacja wyników
Pytanie 1

W jaki sposób podzielić dokument tekstowy na części, w których będzie można stosować odmienne ustawienia (np. różne marginesy lub inną orientację strony)?

Twoja odpowiedź:

wstawiając sekcje

Różne ustawienia można zastosować w dokumencie podzielonym na tzw. sekcje (domyślnie cały dokument jest sekcją pierwszą). Podział sekcji wstawiamy, wybierając z menu „Wstaw” polecenie „Podział…”, a następnie jedną z opcji w grupie „Typy podziałów sekcji” (w nowszej wersji programu: na karcie „Układ strony”, w grupie „Ustawienia strony” wybieramy odpowiednią opcję w przycisku „Znaki podziału”).

 

Jak napisać pracę dyplomową w Wordzie? Word pod kontrolą, czyli skuteczny kurs obsługi komputera "Windows, Word, Excel... Internet" LINK SPONSOROWANY

dowiedz się więcej
Pytanie 2

O czym należy pamiętać, przygotowując nagłówki i stopki w dokumencie, który będzie drukowany dwustronnie?

Twoja odpowiedź:

o zaznaczeniu opcji „Ustaw odpowiednio nagłówki i stopki”

W dokumencie, który będzie drukowany dwustronnie, trzeba zaprojektować inne nagłówki na stronach parzystych i inne na nieparzystych. Pozwala to np. uniknąć takiej sytuacji, że numery stron raz będą na zewnętrznej, a raz na wewnętrznej części kartki. W oknie „Ustawień strony” (menu „Plik”, polecenie „Ustawienia strony” lub karta „Układ strony”, grupa „Ustawienia strony”, przycisk „Uruchom okno dialogowe”) zaznaczamy opcję „Inne na stronach parzystych i nieparzystych”, a następnie ustawiamy nagłówki i stopki dla każdego rodzaju strony.

Pytanie 3

Pierwsza strona dokumentu będącego pracą naukową nie powinna mieć numeracji ani tekstów w nagłówku i stopce. Jak ustawić opcję wyróżniającą tę stronę od innych?

Twoja odpowiedź:

oddzielając pierwszą stronę podziałem strony

Inny nagłówek i inną stopkę dla strony pierwszej możemy zaprojektować w oknie „Ustawień strony”, w zakładce „Układ”.

 

Programy komputerowe pod kontrolą. Skuteczny kurs obsługi komputera: budowa, podstawowe programy i korzystanie z Internetu. Kurs "Windows, Word, Excel... Internet". LINK SPONSOROWANY

 

Pytanie 4

Kiedy powinniśmy ustawić w dokumencie marginesy lustrzane?

Twoja odpowiedź:

gdy będziemy drukować dokument dwustronnie

Domyślnie w dokumencie ustawione są marginesy lewy, prawy, dolny i górny. Jeżeli chcemy wydrukować dokument dwustronnie, musimy ustawić marginesy lustrzane. Robimy to w oknie „Ustawień strony”, w przycisku „Wiele stron” (w nowszej wersji programu: karta „Układ strony”, grupa „Ustawienia strony”, przycisk „Marginesy”). Marginesy lewy i prawy zostaną zamienione na marginesy wewnętrzny i zewnętrzny.

Pytanie 5

Do czego służy opcja „Ręczny dupleks” dostępna w oknie drukowania dokumentu?

Twoja odpowiedź:

do dwustronnego wydruku dokumentu

Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, można zastosować ręczne drukowanie dwustronne. W tym celu w oknie „Drukowanie” wybieramy opcję „Ręczny dupleks”. Po wydrukowaniu wszystkich nieparzystych stron program wyświetli komunikat informujący, że należy odwrócić kartki i ponownie włożyć je do drukarki. Istnieje także możliwość wydrukowania oddzielnie parzystych i nieparzystych stron (odpowiednia opcja w przycisku „Drukuj” okna „Drukowania”).

 

Czy Word jest ekologiczny? Oszczędzanie papieru i nie tylko, czyli Word pod kontrolą. Skuteczny kurs obsługi komputera "Windows, Word, Excel... Internet" LINK SPONSOROWANY

Pytanie 6

Co należy zrobić przed wydrukowaniem dokumentu na kartce innego rozmiaru niż standardowy rozmiar A4?

Twoja odpowiedź:

zmienić rozmiar papieru we właściwościach drukarki

Przed wydrukowaniem dokumentu na kartce innego rozmiaru niż domyślny A4 należy zmienić dla tego dokumentu ustawienia rozmiaru papieru. Najlepiej od tej czynności zacząć projektowanie – zbyt późna zmiana rozmiaru papieru może wpłynąć na złe rozmieszczenie elementów dokumentu. Rozmiar papieru można zmienić w oknie „Ustawień strony”, w zakładce „Papier” (w nowszej wersji programu: karta „Układ strony”, grupa „Ustawienia strony”, przycisk „Rozmiar”).

Pytanie 7

Przypisy umieszczone na dole strony (jak na poniższym rysunku) to przypisy:

Original
Twoja odpowiedź:

dolne

W Wordzie mamy dwa rodzaje przypisów: dolne (umieszczane u dołu strony, na której został wstawiony znacznik odwołania do przypisu) i końcowe (zlokalizowane na końcu dokumentu). Przypisy dolne można umieszczać na dole każdej strony lub pod tekstem strony, na której znajduje się odwołanie do przypisu. Po ustawieniu kursora w miejscu, gdzie chcemy wstawić znacznik odwołania do przypisu, w menu „Wstaw” wybieramy polecenie „Odwołanie” i podpolecenie „Przypis dolny…” (w nowszej wersji programu: karta „Odwołania”, grupa „Przypisy dolne”).

dowiedz się więcej
Pytanie 8

Chcesz utworzyć odnośnik (hiperłącze) do miejsca w bieżącym dokumencie. Co zrobisz?

Twoja odpowiedź:

utworzę hiperłącze do tego odnośnika

Jeżeli chcemy utworzyć odnośnik do miejsca w bieżącym dokumencie (do fragmentu tekstu lub elementu, musimy najpierw oznaczyć to miejsce, wstawiając tzw. zakładkę. W tym celu w menu „Wstaw” wybieramy polecenie „Zakładka…” (w nowszej wersji programu: karta „Wstawianie”, grupa „Łącza”, przycisk „Zakładka”). Możemy np. wstawić zakładki na początku i na końcu dokumentu i dla nich w dowolnym miejscu tekstu utworzyć hiperłącza.

dowiedz się więcej
Pytanie 9

Jakie informacje można uzyskać, wywołując opcję „Statystyka wyrazów”?

Twoja odpowiedź:

o liczbie wyrazów i znaków w dokumencie

Opcja „Statystyka wyrazów” umożliwia sprawdzenie liczby stron, wyrazów, znaków, akapitów i wierszy w dokumencie lub w zaznaczonym uprzednio tekście. Liczbę wyrazów można znaleźć także na pasku stanu (u dołu okna programu). Okno statystyki wywołujemy, wybierając w menu „Narzędzia” polecenie „Statystyka wyrazów…” (w nowszej wersji programu: na karcie „Recenzja”, w grupie „Sprawdzanie” klikamy ostatni przycisk).

Pytanie 10

Z jakiego narzędzia możemy skorzystać w Wordzie, gdy chcemy zamienić wyraz na inny, będący jego synonimem?

Twoja odpowiedź:

z tezaurusa

Narzędzie dostępne w edytorze tekstu Word, które zawiera listę synonimów wskazanego wyrazu, to tezaurus. Aby wyświetlić propozycje tezaurusa, wystarczy zaznaczyć dane słowo i z menu podręcznego wybrać polecenie „Synonimy”. Gdy w menu podręcznym nie ma opcji „Synonimy”, może to oznaczać, że funkcja nie została zainstalowana.

Pytanie 11

Co należy zrobić, żeby możliwe było automatyczne utworzenie spisu ilustracji lub tabel?

Twoja odpowiedź:

należy zatytułować każdy element

Jeżeli chcemy utworzyć spis ilustracji, tabel lub innych obiektów (np. wzorów matematycznych), musimy dla tych elementów wstawić podpisy (ręcznie lub automatycznie) lub dla wpisanych tytułów zastosować style. Kolejnym etapem jest wywołanie narzędzia tworzenia spisu poprzez wybranie kolejnych poleceń „Wstaw”/„Odwołanie”/„Indeks i spisy” (w nowszej wersji programu: karta „Odwołania”, grupa „Podpisy”, przycisk „Wstaw spis ilustracji”). W przypadku zmiany podpisu lub numeracji stron w dokumencie spis można łatwo zaktualizować, wybierając z menu podręcznego właściwe polecenie.

Pytanie 12

Jakie narzędzie zostało zastosowane dla poniższego tekstu?

Original
Twoja odpowiedź:

podział na kolumny

Dla tekstu zastosowano podział na dwie kolumny rozdzielone linią. Podział całego dokumentu lub zaznaczonego wcześniej tekstu na kolumny można ustalić, wybierając w menu „Format” polecenie „Kolumny…” (w nowszej wersji programu: karta „Układ strony”, grupa „Ustawienia strony”, przycisk „Kolumny”). W oknie „Kolumny” dostępne są różne ustawienia, m.in. dotyczące liczby i szerokości kolumn oraz rozdzielającej je linii.

dowiedz się więcej
Pytanie 13

W Wordzie można utworzyć spis treści, korzystając ze specjalnego narzędzia. Co należy zrobić, aby wybrane akapity dokumentu zostały w tym spisie zawarte?

Twoja odpowiedź:

dla wybranych akapitów należy zastosować odpowiednie style

Funkcja tworzenia spisu treści wymaga zastosowania dla wybranych akapitów odpowiednich stylów. Mogą to być style wbudowane w program MS Word lub można utworzyć i zastosować własne style akapitu. Ważne jest to, by style stosować konsekwentnie, czyli te same style dla tytułów, te same dla podtytułów itd.

Pytanie 14

W jaki sposób można wymusić podzielenie zbyt długiego wyrazu w tekście, w którym nie chcemy włączać automatycznego dzielenia wyrazów?

Twoja odpowiedź:

naciskając w miejscu podziału wyrazu kombinację klawiszy Shift + Minus

Jeżeli nie możemy włączyć automatycznego dzielenia wyrazów (czego nie robi się np. w pracach naukowych), a zależy nam na podzieleniu bardzo długiego wyrazu, który „przeskakuje” do następnego wersu, powodując  duże luki w wersie wyżej, możemy ręcznie wymusić podział. W tym celu wstawiamy symbol podziału opcjonalnego (kombinacja Ctrl + Minus). Dostępne jest także narzędzie ręcznego dzielenia, proponujące podział i wstawiające symbol podziału (opcja „Ręcznie…” w oknie „Dzielenia wyrazów”).

dowiedz się więcej
Pytanie 15

Przygotowujesz dokument razem z kilkoma innymi osobami i musisz pracować w trybie umożliwiającym późniejsze obejrzenie wprowadzonych przez Ciebie zmian. Z jakiego narzędzia skorzystasz?

Twoja odpowiedź:

ze śledzenia zmian

Włączona opcja śledzenia zmian (menu „Narzędzia”, polecenie „Śledź zmiany” lub karta „Recenzja”, grupa „Śledzenie”) pozwala na wyróżnianie w dokumencie czynności użytkownika. Specjalne znaczniki pokazują, gdzie wstawiono czy usunięto elementy (tekstu, tabelek itd.) albo wprowadzano zmiany w formatowaniu. Podczas przeglądania prześledzonych zmian każdą poprawkę bądź modyfikację można zaakceptować lub odrzucić.

dowiedz się więcej
Pytanie 16

Aby dodać w dokumencie krótkie adnotacje, można skorzystać z:

Twoja odpowiedź:

komentarzy

Uwagi lub adnotacje, które można dodać do dokumentu, to komentarze. Word wyświetla komentarze w dymkach na marginesie dokumentu lub w okienku recenzowania. Komentarze można dodać w miejscu kursora lub po zaznaczeniu fragmentu tekstu, którego uwaga ma dotyczyć. Wstawienie nastąpi po wybraniu w menu „Wstaw” polecenia „Komentarz” (w nowszej wersji programu: karta „Recenzja”, grupa „Komentarze”). Przeglądanie komentarzy i zarządzanie nimi (usuwanie, akceptowanie, dodawanie własnych uwag) ułatwia pasek narzędzi „Recenzja” (karta „Recenzja”).

Pytanie 17

Za pomocą jakiego narzędzia została wyróżniona w poniższym tekście litera „P”?

Original
Twoja odpowiedź:

za pomocą narzędzia „Inicjał”

Wyróżnienie pierwszej litery akapitu nosi nazwę inicjału. Uzyskamy ten efekt, zaznaczając literę i wybierając w menu „Format” polecenie „Inicjał…” (w nowszej wersji programu: karta „Wstawianie”, grupa „Tekst”, przycisk „Inicjał”). Na rysunku pokazano inicjał wpuszczony na dwa wiersze. Innym rodzajem jest inicjał na marginesie. Oprócz rodzaju inicjału można ustalić także czcionkę i odległość inicjału od tekstu.

Pytanie 18

W jaki sposób można ułatwić sobie wstawianie symbolu do różnych dokumentów?

Twoja odpowiedź:

należy wstawić symbol do szablonu

W Wordzie dostępna jest bogata galeria symboli (menu „Wstaw”/„Symbol” lub karta „Wstawianie”, grupa „Symbole”). Dla często wykorzystywanego symbolu warto ustalić skrót klawiaturowy. W tym celu w oknie „Symboli” zaznaczamy interesujący nas symbol, klikamy przycisk „Klawisz skrótu…” i ustalamy kombinację (należy zwrócić uwagę, by nie wybrać kombinacji przypisanej już do innego symbolu). Niestety symbolu nie można dodać do paska narzędzi lub menu ani do szablonu.

Pytanie 19

Jakie narzędzie Worda umożliwia pokazanie różnic (wprowadzonych zmian) między dwoma dokumentami?

Twoja odpowiedź:

autokorekta

Różnice (wprowadzone zmiany) między otwartym dokumentem a dokumentem wskazanym w oknie porównywania i scalania zostaną pokazane po wybraniu w menu „Narzędzia” polecenia „Porównaj i scal dokumenty…”. W opcjach narzędzia porównywania można ustalić, w jaki sposób chcemy widzieć zmiany (w nowym pliku lub w bieżącym dokumencie). W nowszych wersjach programu Word (karta „Recenzja”, grupa „Porównywanie”) znajduje się narzędzie umożliwiające tylko porównanie albo porównanie i scalenie obu wersji w jedną.

Pytanie 20

Co umożliwia w programie Word klawisz funkcyjny F4?

Twoja odpowiedź:

ponowne wykonanie ostatniej czynności

Jeżeli podczas edycji dokumentu bardzo często musimy wykonywać tę samą czynność w różnych miejscach tekstu, zamiast powtarzać operację, możemy zaznaczyć fragment, którego działanie ma dotyczyć, i nacisnąć klawisz funkcyjny F4.

mężczyźni z podobnym wynikiem:

Avatar_0_missing_small ciemnyrybek Avatar_0_missing_small dawlew Avatar_0_missing_small szczurex15 Avatar_0_missing_small solano_pl

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...