Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
TEST!

WORD: Czy masz teksty pod kontrolą?

Wyniki użytkownika onatoma7!
zdobyła 9 punktów
Interpretacja wyników
Pytanie 1

W jaki sposób najlepiej odsunąć pierwszy wiersz akapitu od lewego marginesu?

Twoja odpowiedź:

naciskając Tabulator (lub kilka Tabulatorów w zależności od potrzeb)

Należy zastosować wcięcie pierwszego wiersza akapitu. Tę opcję znajdziemy w oknie dialogowym „Akapit”. Pozwala ona ustawić dowolną wielkość wcięcia jednocześnie dla wielu akapitów, a w razie potrzeby jego szybką zmianę. Wielkość wcięcia nie zmieni się w dokumencie w przypadku zmiany rozmiaru czcionki.

 

Czy masz teksty pod kontrolą? Abecadło Worda i nie tylko, czyli skuteczny kurs obsługi komputera "Windows, Word, Excel... Internet". LINK SPONSOROWANY

Pytanie 2

Co należy zrobić, aby w dowolnym miejscu strony wymusić przejście do nowej strony?

Twoja odpowiedź:

nacisnąć odpowiednią ilość razy klawisz Enter

Jedynym prawidłowym sposobem na to, by kontynuować pisanie tekstu na nowej stronie, jest wstawienie znaku podziału strony (lub naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+Enter). Wstawienie znaku podziału sekcji także spowoduje wymuszenie nowej strony, ale podzieli dokument na części, co może powodować problemy w trakcie dalszej edycji, np. przy tworzeniu nagłówków czy stopek.

Pytanie 3

Pozostawianie na końcu linii jednoznakowych wyrazów (i, a, w, z itd.) jest nieprawidłowe. Aby je usunąć, należy:

Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Tylko wstawienie spacji nierozdzielającej (tzw. twardej spacji) jest właściwym sposobem. Należy więc usunąć „zwykłą” spację znajdującą się między znakiem a następującym po nim wyrazem i wstawić twardą spację (naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Spacja).

Pytanie 4

Co powoduje naciśnięcie na klawiaturze kombinacji klawiszy Ctrl+Home?

Twoja odpowiedź:

przeniesienie kursora na początek dokumentu

Naciśnięcie samego klawisza Home powoduje przejście kursora na początek linii. Operację odwrotną – przeniesienie kursora na koniec wiersza – wywołamy, naciskając klawisz End.

 

"Windows, Word, Excel... Internet" i jesteś w domu. Skuteczny kurs obsługi komputera: najważniejesze programy, przydatne wskazówki, opieka nauczyciela. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 5

W jaki sposób można zaznaczyć dowolny fragment tekstu w dokumencie tylko przy użyciu klawiatury?

Twoja odpowiedź:

naciskając kombinację klawiszy Ctrl+A

Do zaznaczenia fragmentu lub całości dokumentu służy klawisz Shift w kombinacji z klawiszem strzałki, Home, End, Page Up lub Page Down. Np. aby szybko zaznaczyć cały wiersz, ustawiamy kursor myszy na początku linii, trzymamy naciśnięty klawisz Shift i wciskamy klawisz End.

Pytanie 6

Czy wiesz, co w edytorze Word oznacza termin wdowa?

Twoja odpowiedź:

samotną literę

Jeżeli w ostatnim wierszu akapitu jest mniej niż 7 znaków, to mamy do czynienia z tzw. wdową. Powinno się unikać tak krótkich ostatnich linii. Aby wyeliminować wdowę, zaznaczamy cały akapit i stosujemy zagęszczenie odstępów między znakami, zaczynając od jak najmniejszego, czyli 0,1 pt (funkcja zagęszczania znajduje się w oknie dialogowym „Czcionka”, w zakładce „Odstępy między znakami”).

Pytanie 7

Co umożliwia funkcja „Zamień” w edytorze tekstu Word?

Twoja odpowiedź:

zamianę jednego wyrazu na drugi

Funkcja „Zamień” to bardzo ciekawa opcja, pozwalająca na znalezienie dowolnej frazy o konkretnych formatach czcionki czy akapitu i jej zamianę na inną frazę (także mającą ustalone dowolne formaty). Można również ustalić, że funkcja znajdowania i zamiany będzie uwzględniała wielkość liter w szukanym do zamiany tekście.

Pytanie 8

Kilka akapitów w różnych miejscach dokumentu musi wyglądać tak samo. Co zrobić, aby nie trzeba było „ręcznie” zmieniać każdego z nich za każdym razem, gdy decydujemy się na zmianę formatu?

Twoja odpowiedź:

należy zastosować dla tych akapitów ten sam styl

To jedyne wygodne i właściwe rozwiązanie. W przypadku, gdy okaże się, że we wszystkich tych miejscach trzeba wprowadzić inne formaty lub któreś usunąć, wystarczy zmodyfikować styl, a zmiany zostaną automatycznie zastosowane w każdym z posiadających ten styl akapitów.

 

Formatowanie dokumentów i nie tylko, czyli Word pod kontrolą. Skuteczny kurs obsługi komputera "Windows, Word, Excel... Internet". LINK SPONSOROWANY

Pytanie 9

Poniższy tekst został ustawiony w odpowiednio wyrównanych kolumnach. W jaki sposób można uzyskać taki efekt?

Big
Twoja odpowiedź:

przed każdym z wyrazów należy nacisnąć jeden raz Tabulator i odpowiednio ustawić właściwości tabulatorów (położenie i wyrównanie)

Jest to jedyne sensowne rozwiązanie. „Przepychając” tekst Spacją – co niestety robi wielu użytkowników Worda – uzyskujemy niezbyt estetyczny efekt końcowy, nie mówiąc już o tym, ile zajmuje to czasu. Więcej opcji dotyczących tabulatorów będzie dostępnych po dwukrotnym kliknięciu symbolu tabulatora na linijce.

Pytanie 10

W jaki sposób najłatwiej skopiować zastosowane formaty i przenieść je na inne fragmenty tekstu?

Twoja odpowiedź:

stosując kopiowanie potrzebnych formatów przez Schowek

„Malarz formatów” (zwany też kopiowaniem formatów) najlepiej nadaje się do tego zadania. Zaznaczamy najpierw tekst, którego format chcemy skopiować, klikamy „Malarza formatów” i wskaźnikiem myszy (który wygląda wtedy jak pędzel) wskazujemy tekst do sformatowania.

Pytanie 11

Co w edytorach tekstu nazywamy akapitem?

Twoja odpowiedź:

fragment tekstu z wcięciem na początku pierwszego wiersza

W edytorze tekstu akapit to fragment tekstu dowolnej długości zakończony naciśnięciem klawisza Enter. Naciśnięcie tego klawisza powoduje zakończenie jednego akapitu i rozpoczęcie kolejnego. Akapit w zależności od potrzeb może być jednowierszowy lub zawierać wiele linii tekstu.

Pytanie 12

Co w trakcie pisania tekstu powoduje włączony na klawiaturze klawisz Insert?

Twoja odpowiedź:

umieszczenie kursora w środku wiersza

Insert włącza tryb zastępowania znaków na prawo od kursora podczas pisania. Wielu użytkowników włącza przypadkowo ten klawisz i nie ma świadomości jego „niszczycielskiego” działania. O tym, że klawisz Insert jest włączony, informuje napis ZAS na pasku stanu (u dołu okna programu). Aby pozbyć się tej funkcji, wystarczy ponownie nacisnąć klawisz Insert.

Pytanie 13

Po wybraniu na pasku narzędzi przycisku „Pokaż wszystko” (rysunek poniżej) włączane są znaki niedrukowalne, tzw. znaki kontrolne. Umożliwiają one:

Big
Twoja odpowiedź:

wyświetlenie takich znaków, jak znak końca akapitu, tabulator czy spacja

Domyślnie znaki niedrukowalne nie są pokazywane. Warto jednak skorzystać z opcji ich wyświetlania, aby widzieć, gdzie została wstawiona spacja, naciśnięty klawisz Enter itp., i czy te znaki nie są w dokumencie nadużywane. Ułatwia to formatowanie tekstu, szczególnie gdy redagujemy dokumenty przygotowane przez inne osoby, pracujące często innymi metodami niż my.

Pytanie 14

Interlinia to:

Twoja odpowiedź:

odstępy między akapitami

Interlinia to tzw. światło międzywierszowe (lub odstęp międzywierszowy), czyli odległość między sąsiednimi wierszami akapitu, liczona jako odstęp pomiędzy dolną linią pisma w wierszu górnym i górną linią pisma w wierszu dolnym (na poniższej ilustracji pierwszy akapit ma większą interlinię niż drugi). Domyślnie stosowana jest interlinia pojedyncza – edytor dostosowuje jej rozmiar do największej czcionki w danym wierszu, dodając niewielki zapas.

Pytanie 15

Schowek programu Word umożliwia:

Twoja odpowiedź:

przechowywanie skopiowanych lub przeniesionych fragmentów tekstu, grafiki i innych elementów

Schowek to rodzaj magazynu, który pozwala gromadzić wiele elementów tekstowych i graficznych z różnych programów i wklejać je do dokumentów pakietu Office. Standardowo w Schowku umieszczany jest jeden element, a maksymalnie do 24 (skopiowanie kolejnego elementu skutkuje usunięciem pierwszego na liście). Obiekty Schowka pozostają w nim do momentu ich usunięcia lub zamknięcia wszystkich programów.

Pytanie 16

Widzisz tekst w dokumencie, a nie ma go na wydruku. Co jest tego powodem?

Twoja odpowiedź:

dla tekstu został zastosowany efekt ukrycia czcionki

Ukrycie to efekt dostępny w oknie dialogowym „Czcionka”. Tekst z takim atrybutem jest widoczny tylko w programie przy włączonych znakach niedrukowalnych (podkreślony przerywaną linią), nie widać go nawet w podglądzie wydruku. Opcję ukrycia warto np. zastosować wtedy, gdy na wydruku mają być pominięte pewne fragmenty tekstu, a nie chcemy ich usuwać lub przenosić do innego dokumentu.

Pytanie 17

Podkreślenie wyrazu czerwoną falistą linią oznacza, że:

Twoja odpowiedź:

wyraz został błędnie napisany, powtórzony lub nie ma go w słowniku edytora

Po ustawieniu odpowiednich opcji Word na bieżąco (w trakcie redagowania tekstu) automatycznie sprawdza pisownię. Czerwoną falistą linią podkreśla błędy ortograficzne, powtórzenia wyrazów lub użycia słów, których nie ma w słowniku wybranym w programie. Jeżeli w edytorze zostanie włączona opcja sprawdzania gramatyki w trakcie pisania, błędy zostaną podkreślone zieloną falistą linią.

Pytanie 18

Jeżeli podczas pracy z dokumentem nie widzisz wstawionych wcześniej zdjęć, może to oznaczać, że:

Twoja odpowiedź:

został zmieniony widok wyświetlania dokumentu

Widoki „Konspekt” oraz „Normalny” (lub „Wersja robocza”) nie wyświetlają wstawionej do dokumentu grafiki oraz nagłówków i stopek. Najlepszym widokiem do pracy z dokumentem jest „Układ wydruku”, ponieważ pokazuje dokument tak, jak zostanie wydrukowany, z wszystkimi wstawionymi do niego elementami graficznymi.

Pytanie 19

Gdy tekst dokumentu ma zbyt mały rozmiar, by bez problemu go przeczytać, należy:

Twoja odpowiedź:

niestety trzeba zwiększyć rozmiar czcionki

Należy powiększyć skalę wyświetlania dokumentu. W każdej wersji edytora istnieje przycisk „Powiększenie”, umożliwiający wybranie kilku podstawowych opcji rozmiaru dokumentu (podanych w procentach). Jeżeli żadna z wielkości nie jest satysfakcjonująca, można wpisać własną i zatwierdzić ją klawiszem Enter. Skala wyświetlania dokumentu zapamiętywana jest dla każdego pliku indywidualnie.

Pytanie 20

Jeżeli podczas pisania nie możesz wygenerować polskich liter, a zamiast litery „z” pojawia się „y”, to:

Twoja odpowiedź:

zmieniony został układ klawiatury

Taka sytuacja występuje bardzo często. Naciskając przypadkiem kombinację klawiszy Ctrl+Shift, zmieniamy układ klawiatury (z języka polskiego programisty na polski 214). Ponowne kliknięcie wspomnianej kombinacji klawiszy zmienia układ. W każdym komputerze kombinacja klawiszy może być inna, należy to sprawdzić w ustawieniach języka systemu operacyjnego.

kobiety z podobnym wynikiem:

1392_small Misty

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...