Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
TEST!

Wynagrodzenia, składki i podatki

Wyniki użytkownika bskarolina!
zdobyła 7 punktów
Interpretacja wyników
Pytanie 1

Z wynagrodzenia za pracę potrącane są:

Twoja odpowiedź:

składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

Z wynagrodzenia brutto z tytułu umowy o pracę potrąca się zarówno składki na ubezpieczenia społeczne (choć są od tej zasady wyjątki), jak i składki na ubezpieczenie zdrowotne (zawsze) i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Jak naliczyć wynagrodzenia? Praktyczny kurs "Specjalista ds. kadr i płac": przepisy, przykłady, naliczanie wynagrodzeń, regulamin pracy, przepisy bhp i nie tylko. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 2

Składką na ubezpieczenie społeczne niepotrącaną z wynagrodzenia pracownika jest składka na ubezpieczenie:

Twoja odpowiedź:

emerytalne

Prawidłowa odpowiedź to: „wypadkowe”. Składka na ubezpieczenie emerytalne (9,76%), składka na ubezpieczenie rentowe (1,5%) oraz składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45%) są potrącane z wynagrodzenia. Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest natomiast opłacana dodatkowo przed pracodawcę i nie obciąża wynagrodzenia pracownika.

 

Umowy, wynagrodzenia, urlopy - praktyczny kurs "Specjalista ds. kadr i płac". Autentyczne przykłady, aktualne przepisy, wzory pism, przykładowe orzeczenia sądów. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 3

Składka na ubezpieczenie emerytalne jest płacona:

Twoja odpowiedź:

tylko przez pracownika

Prawidłowa odpowiedź to: „w połowie przez pracownika i pracodawcę”. Składka na ubezpieczenie emerytalne jest potrącana zarówno z wynagrodzenia pracownika, jak i płacona dodatkowo przez pracodawcę. Obie części składki są sobie równe. Składka ta jest opłacana nie tylko od wynagrodzeń za pracę świadczoną w oparciu o umowę o pracę, ale również w niektórych przypadkach i z tytułu umowy o dzieło czy zlecenia.

Pytanie 4

Kwota wynagrodzeń jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu:

Twoja odpowiedź:

w momencie jej naliczenia

Prawidłowa odpowiedź to: „w momencie jej wypłaty”. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie są kosztem uzyskania przychodu niewypłacone wynagrodzenia. Podobnie składki z tytułu ubezpieczeń społecznych stają się kosztem uzyskania przychodu dopiero w miesiącu, w którym zostały zapłacone.

 

Przychody i koszty ich uzyskania. Praktyczny kurs "Specjalista ds. podatków": system podatkowy, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, VAT, akcyza. LINK SPONSOROWANY

 

Pytanie 5

Zaliczka na podatek dochodowy potrącana z wynagrodzenia to zaliczka na:

Twoja odpowiedź:

podatek dochodowy od osób fizycznych płacony przez pracownika od jego zarobków

Z wynagrodzenia brutto potrąca się zaliczkę na podatek dochodowy płaconą przez pracownika od jego zarobków. Kwestię podatku dochodowego od pracowników regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Pytanie 6

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest potrącana od wynagrodzeń z tytułu:

Twoja odpowiedź:

umowy o dzieło

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest potrącana od wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło. Od tej zasady jest jednak wyjątek – jeśli umowa o dzieło jest zawarta z pracodawcą, z którym pracownik podpisał umowę o pracę, podlega ona „oskładkowaniu” tak jak umowa o pracę.

Pytanie 7

Koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy o pracę:

Twoja odpowiedź:

są określone ryczałtowo, ale w szczególnych sytuacjach mogą być wyższe

Koszty uzyskania przychodu z umowy o pracę wynoszą obecnie 111, 25 zł miesięcznie, a w przypadku pracy poza miejscem zamieszkania 139,06 zł miesięcznie. Mogą być jednak wyższe, jeśli dojazd do pracy jest udokumentowany imiennymi biletami okresowymi PKP czy PKS lub gdy praca ma charakter twórczy (np. dziennikarze).

Pytanie 8

Składka na ubezpieczenie wypadkowe:

Twoja odpowiedź:

jest taka sama dla małych przedsiębiorstw, natomiast dla większych ustalana zależnie od rodzaju działalności

Składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67% wynagrodzenia brutto dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. Więksi płatnicy płacą od 0,67% do 3,33%, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności (ogólnie mówiąc: im bardziej wypadkowa działalność, tym wyższa składka).

Pytanie 9

Jeżeli pracownik pracuje tylko w jednym miejscu pracy, to składka na ubezpieczenie emerytalne płacona jest:

Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Prawidłowa odpowiedź to: „od kwot nieprzekraczających trzydziestokrotności średniej krajowej pensji”. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe naliczana jest od wszystkich uzyskanych dochodów, ale z ograniczeniem wysokości podstawy wymiaru. Ograniczenie to (formalnie: „Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”) w  2010 roku wynosi 94.380 zł – jest to trzydziestokrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce.

Pytanie 10

Zasiłek chorobowy przysługuje od:

Twoja odpowiedź:

34. dnia choroby

Prawidłowa odpowiedź to: „34. dnia choroby, chyba że pracownik ma ponad 50 lat – wtedy od 15. dnia choroby”. Pracownikom zasiłek chorobowy przysługuje od 34. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, a jeżeli ukończyli 50. rok życia – od 15. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. Na podstawie art. 92 Kodeksu pracy za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 lub odpowiednio do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia.

Pytanie 11

Składka na II filar ubezpieczeń emerytalnych (OFE – Otwarte Fundusze Emerytalne) jest:

Twoja odpowiedź:

przekazywana do OFE przez ZUS, jeśli ubezpieczony należy do OFE

Pracodawca nie ma informacji o funduszu, do którego należy (jeśli należy) pracownik. Przekazuje zatem całą kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS przelewa część składki (7,3% podstawy wymiaru, czyli wynagrodzenia brutto) do OFE, którego członkiem jest pracownik.

Pytanie 12

Jeżeli pracownik pracuje tylko w jednym miejscu pracy, to składka na ubezpieczenie chorobowe płacona jest:

Twoja odpowiedź:

tylko od kwot zarobionych z tytułu umowy o pracę

Prawidłowa odpowiedź to: „od wszystkich zarobionych kwot”. Składka na ubezpieczenie chorobowe, podobnie jak składka na ubezpieczenie wypadkowe, płacona jest od wszystkich zarobionych kwot. Nie funkcjonuje tutaj (inaczej niż w przypadku ubezpieczeń emerytalnych i rentowych) ograniczenie podstawy wymiaru w wysokości trzydziestokrotności prognozowanej średniej pensji.

Pytanie 13

Pracownik, który uzyskuje dochody zarówno z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenia:

Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Prawidłowa odpowiedź to: „opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od kwot zarobionych z obu źródeł, jeśli obie umowy zawarte są z tym samym pracodawcą”. W przypadku gdy pracownik zawarł umowę zlecenia ze swoim pracodawcą, z którym ma podpisaną umowę o pracę, składki na ubezpieczenie społeczne są naliczane od dochodów z obu tytułów. Gdyby pracownik miał umowę o pracę z jedną firmą, a umowę zlecenia z drugą firmą, to od umowy zlecenia płaciłby tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Pytanie 14

Pracownik, który zawarł umowy o pracę z dwoma pracodawcami, opłaca składki z tytułu ubezpieczenia społecznego:

Twoja odpowiedź:

obowiązkowo u obu pracodawców

Osoba, która zawarła umowy o pracę z dwoma pracodawcami, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu w obu miejscach pracy. Składki są opłacane zarówno od wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, jak i od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia czy umów o dzieło.

Pytanie 15

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą:

Twoja odpowiedź:

opłaca składki od dochodu w wysokości wykazanej w zeznaniu podatkowym

Prawidłowa odpowiedź to: „sama określa wysokość dochodu, który jest podstawą wymiaru składek, ale który nie może być niższy niż określone w prawie minimum”. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą opłaca za siebie składki na ubezpieczenie społeczne zależnie od kwoty zadeklarowanego dochodu. Dochód ten nie może być jednak niższy niż 60% (w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego – 75%) przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Dochód wykazywany w zeznaniu podatkowym nie ma znaczenia.

Pytanie 16

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

Twoja odpowiedź:

nie jest odliczana od zaliczki na PIT

Prawidłowa odpowiedź to: „jest odliczana od zaliczki na PIT w części”. Stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Zgodnie jednak z art. 27b ust. 2 ustawy o PIT kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Różnica, czyli 1,25% podstawy wymiaru, pokrywana jest z wynagrodzenia netto pracownika.

Pytanie 17

Umowy o dzieło są obciążane składkami na ubezpieczenia społeczne:

Twoja odpowiedź:

nigdy

Prawidłowa odpowiedź to: „jeśli osoba, z którą zawarto umowę, jest jednocześnie pracownikiem firmy w oparciu o umowę o pracę”. Umowy o dzieło zasadniczo nie są obciążane składkami na ubezpieczenia społeczne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba, z którą zawarto taką umowę, jest jednocześnie pracownikiem firmy w oparciu o umowę o pracę. W takiej sytuacji umowa o dzieło jest obciążona składkami na ubezpieczenia społeczne, co ma zapobiegać „ukrywaniu” części wynagrodzenia poprzez zawieranie takich właśnie umów.

Pytanie 18

Zaliczka na podatek dochodowy jest potrącana przez pracodawcę:

Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Prawidłowa odpowiedź to: „od wszystkich uzyskanych przez pracownika wynagrodzeń”. Art. 3 ust. 2b ustawy o PIT mówi, że za dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody z pracy (…) na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia oraz działalności wykonywanej osobiście (np. umowy zlecenia i umowy o dzieło).

Pytanie 19

Zaliczka na podatek dochodowy jest pomniejszana:

Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Prawidłowa odpowiedź to: „o część składki na ubezpieczenie zdrowotne i część podatku od kwoty wolnej od opodatkowania”. Zaliczka na podatek dochodowy jest obliczana jako iloczyn stawki podatku i dochodu do opodatkowania. Tak obliczona kwota jest następnie zmniejszana o część składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) podstawy wymiaru oraz o 1/12 podatku od kwoty wolnej od podatku, wynikającej ze skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT.

Pytanie 20

Podstawą obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne jest:

Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Prawidłowa odpowiedź to: „wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne”. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się od podstawy wymiaru, którą jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe potrącane z wynagrodzeni pracownika. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie są potrącane z wynagrodzenia, a koszty uzyskania przychodu mają znaczenie tylko dla ustalania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...