Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
TEST!

Marketingowy mix

Wyniki użytkownika onlyyouloveme!
zdobyła 13 punktów
Interpretacja wyników
Pytanie 1

Zaznacz właściwe fazy ewolucji marketingu:

Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Prawidłowa odpowiedź to: orientacja produkcyjna → orientacja sprzedażowa → orientacja na klienta → marketing strategiczny.

 

Marketingowe triki w praktyce. Kurs "Marketing i zarządzanie" - nowoczesne narzędzia marketingowe i ich zastosowanie w praktyce, plan marketingowy, zarządzanie. LINK SPONSOROWANY

 

dowiedz się więcej
Pytanie 2

Każda firma musi obserwować i dostosowywać się do warunków, które dyktują inni, czyli do otoczenia marketingowego. Do makrootoczenia marketingowego firmy produkującej mięsa i wędliny zaliczamy:

Twoja odpowiedź:

dochody realne ludności

Otoczenie marketingowe firmy można podzielić na mikro- i makro. Mikrootoczenie firmy tworzą m.in.: dostawcy, pośrednicy, nabywcy, grupy społeczne, konkurencja. Makrootoczenie marketingowe to m.in. czynniki ekonomiczne, technologiczne, społeczno-kulturowe, polityczno-prawne, naturalne, demograficzne.

 

Jak prześcignąć konkurencję? Skutecznym marketingiem! Kurs "Marketing i zarządzanie" - praktyczne podejście do planu marketingowego i zastosowania narzędzi marketingowych. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 3

Znajomość hierarchii potrzeb konsumentów jest ułatwieniem dla układania strategii marketingowej firmy. Na szczycie wykorzystywanej do tego celu piramidy potrzeb Maslowa znajdują się potrzeby:

Twoja odpowiedź:

społecznej akceptacji

Prawidłowa odpowiedź to: „samorealizacji”. Abraham Maslow stworzył klasyfikację potrzeb, tzw. piramidę, zgodnie z którą ludzkie potrzeby ułożone są w pewnej hierarchii od najbardziej podstawowych do potrzeb wyższego rzędu. U podstawy piramidy znajdują się potrzeby fizjologiczne (głód, pragnienie, sen, seks), dalej kolejno potrzeby: bezpieczeństwa (pewność, stabilność, porządek), potrzeby społecznej akceptacji (miłość, życzliwość, poczucie przynależności), uznania (status, prestiż, poszanowanie, sukces), a na szczycie – samorealizacji (rozwoju osobistego).

 

Myśl jak Twój klient! Kurs "Marketing i zarządzanie" - praktyczne podejście do planu marketingowego i zastosowania narzędzi marketingowych. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 4

W marketingu bardzo popularne jest pojęcie marketingu-mix. Jest to kompozycja czterech elementów. Jakich?

Twoja odpowiedź:

produkt, cena, dystrybucja i promocja

Marketing-mix to w skrócie koncepcja 4P: Produkt – PRODUCT (marka, znak towarowy, opakowanie, usługi, gwarancja), cena – PRICE, dystrybucja – PLACE (kanały dystrybucji, fizyczna dystrybucja), promocja – PROMOTION (reklama, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży, public relations i publicity).

dowiedz się więcej
Pytanie 5

Produkt (główny element marketingu-mix) jako zbiór korzyści dla klienta dzieli się na rdzeń produktu, produkt rzeczywisty i rozszerzony. W skład produktu rozszerzonego aparatu fotograficznego wchodzi:

Twoja odpowiedź:

gwarancja i szybkość dokonywania serwisu aparatu

Rdzeń (jądro) produktu to główna korzyść, którą nabywca rzeczywiście kupuje. Produkt rzeczywisty to podstawowa wersja produktu (jakość, marka, kształt, kolor, opakowanie), do której są dodawane różne użyteczności tworzące produkt rozszerzony, czyli np. usprawnienia techniczne i funkcjonalne, instalacje, gwarancje, sprzedaż na kredyt, dostawa do domu, usługi sprzedażowe i posprzedażowe.

Pytanie 6

Każdy produkt ma charakterystyczny dla siebie cykl życia, który kończy się wycofaniem produktu z rynku. Produkty, które powodują ekspansję, ale jeszcze potrzebują środków na rozwój, określane są jako:

Twoja odpowiedź:

dojne krowy

Prawidłowa odpowiedź to: „gwiazdy”. Analizę produktów, które znajdują się w ofercie rynkowej firmy, przedstawia macierz BCG, tzw. macierz bostońska, która została opracowana w 1969 r. przez Boston Consulting Group. W macierzy tej poszczególne produkty zostały przypisywane są do jednego z czterech pól na podstawie 2 kryteriów: tempa wzrostu rynku i udziału w rynku (patrz. rysunek poniżej). Nazwano je: znaki zapytania, gwiazdy, dojne krowy oraz psy. Gwiazdy to produkty mające wysoki udział w analizie rynku i będące w fazie wzrostu.

 

dowiedz się więcej
Pytanie 7

Na jakiej grupie według klasyfikacji E. M. Rogersa należy skupić uwagę i kierować do niej działania marketingowe przy wprowadzaniu na rynek produktów high-tech?

Twoja odpowiedź:

na innowatorach

Innowatorzy zawsze są zainteresowani nowościami, kupują je zaraz po ukazaniu się na rynku. Posiadanie nowości jest dla nich kwestią prestiżu, a wysoka cena nie jest dla nich przeszkodą. Do tej grupy należą np. pierwsi nabywcy telewizorów ledowych (LED) czy odtwarzaczy Blue-ray (BD).

dowiedz się więcej
Pytanie 8

Marka jest często związana z wysoką jakością i jest wyróżnikiem pozycji społecznej. Która z niżej wymienionych jest marką?

Twoja odpowiedź:

wszystkie wyżej wymienione (gwiazda Mercedesa, muszla Stella, sygnał stacji radiowej BBC)

Marka to nazwa, symbol, termin, wzór lub ich kombinacja, która identyfikuje produkty i usługi jednego sprzedawcy, odróżniając je w ten sposób od konkurencji. Nazwa marki może składać się z części werbalnej: litery, słowa, liczby (np. MTV, Coca-cola) i/lub części niewerbalnej: logo, symbole, figury geometryczne, kolory, melodie, dźwięki. Marka jest objęta ochrona prawną. Jedną z najstarszych polskich marek jest Kopalnia Soli „Wieliczka”.

Pytanie 9

Honda Accord, Solaris Urbino, Tchibo Exclusive to:

Twoja odpowiedź:

marki łączone

Marka tworzona poprzez połączenie marki rodzinnej z marką indywidualną to marka łączona. Marka indywidualna to odrębna marka dla poszczególnych produktów lub linii produktów stosowana najczęściej przez producentów artykułów żywnościowych. Marka mieszana to marka składająca się z marki producenta i marki pośrednika (np. firma Epson produkuje i sprzedaje drukarki Epson i IBM). Marka rodzinna to marka dla różnych produktów oferowanych przez daną firmę, np. Hortex, PZU.

Pytanie 10

Cena jest jednym z głównych narzędzi marketingowych i jednym z najważniejszych obszarów, na jakim konkurują ze sobą przedsiębiorstwa. Które twierdzenie nie jest zgodne z prawdą?

Twoja odpowiedź:

Cena detaliczna to cena, jaką musi zapłacić konsument za dany produkt.

Prawidłowa odpowiedź to: „Cena fabryczna jest równa cenie detalicznej”. Cena fabryczna to cena, po jakiej producent sprzedaje, a hurtownik kupuje dany produkt. Z kolei cena detaliczna to cena, jaką klient (konsument) musi zapłacić za określone dobro. Jest to ostatecznie ustalona cena, w jakiej produkt oferowany jest klientowi końcowemu, ita cena dopiero jest składową marketingu-mix.

Pytanie 11

Jednym z instrumentów polityki promocji jest public relations (PR). Public relations (PR) to kształtowanie dobrej reputacji firmy wśród opinii publicznej, klientów, własnych pracowników oraz partnerów w interesach. Które formy i środki nie należą do public relations?

Twoja odpowiedź:

premie z tytułu sprzedaży

Wywiad z dyrektorem na temat najnowszych osiągnięć firmy, film o procesie produkcyjnym, broszury, kalendarze, pokazy doświadczalne w laboratorium czy sponsorowanie zawodów sportowych, koncertów to wszystko właśnie PR. Premie z tytułu sprzedaży to z natomiast promocja handlowa.

Pytanie 12

Model w psychologii reklamy, który obrazuje 4 zasadnicze etapy reakcji nabywców na ofertę firmy, to model:

Twoja odpowiedź:

AIDA

AIDA to model wykorzystywany w psychologii reklamy. Nazwa ta jest skrótem angielskich słów: ATTENTION (zwrócenie uwagi), INTEREST (wzbudzenie zainteresowania), DESIRE (chęć zakupu), ACTION (akcja zakupu). Formułę tę zaproponował w 1900 roku E. St. Elmo Lewis.

Pytanie 13

Który ze środków należy do promocji handlowej?

Twoja odpowiedź:

bezpłatne próbki towarów

Prawidłowa odpowiedź to: „pokazy i targi”. Promocja nakierowana na handlowców to promocja handlowa, a na konsumentów to promocja konsumencka. Obie należą do promocji sprzedaży, czyli wszelkiego rodzaju zachęty do skorzystania oferty firmy.

Pytanie 14

Dystrybucja to sposób rozmieszczania produktów na rynku. Którą ze strategii dystrybucji stosuje się w sprzedaży artykułów żywnościowych i innych produktów zaspokajających podstawowe potrzeby?

Twoja odpowiedź:

intensywną

Dystrybucja intensywna zakłada wprowadzenie produktu do sprzedaży przez możliwie jak największą liczbę pośredników. Stosuje się ją w sprzedaży artykułów zaspokajających podstawowe potrzeby. Wymaga ona użycia szerokich i długich kanałów, które umożliwiają opanowanie większego rynku. Dystrybucja selektywna jest stosowana przy sprzedaży produktów wybieralnych, a ekskluzywna przy artykułach luksusowych, które nie mają substytutów. Dystrybucja fizyczna to inaczej logistyka.

Pytanie 15

Pośrednik hurtowy zajmujący się nawiązywaniem kontaktów i pomocą w realizacji transakcji między producentami a nabywcami instytucjonalnymi to:

Twoja odpowiedź:

broker

Głównym zadaniem brokerów jest skojarzenie kupującego i sprzedającego oraz udział w negocjacjach handlowych. Broker przeważnie opłacany jest przez stronę, która go wynajmuje. Świetnie sprawdza się w takich branżach jak: handel nieruchomościami, ubezpieczenia, sprzedaż reklam radiowych. Agent reprezentuje zawsze jedną ze stron transakcji: sprzedającego lub kupującego.

Pytanie 16

Źródła informacji dzielimy na wtórne i pierwotne. Które ze źródeł informacji w badaniach marketingowych zaliczamy do pierwotnych?

Twoja odpowiedź:

ankiety, kwestionariusze, wywiady osobiste

Pierwotne źródła informacji to określone rzeczy, osoby, zdarzenia, które nie zostały jeszcze zbadane. Dane pochodzące ze źródeł pierwotnych są po raz pierwszy zbierane na potrzeby rozwiązania konkretnego problemu.

Źródła wtórne zawierają dane, fakty i liczby zgromadzone już wcześniej, np. wydatki gospodarstw domowych na poszczególne dobra konsumpcyjne przedstawione w publikacji GUS. W praktyce najpierw korzysta się z danych wtórnych, a dopiero potem zbiera się dane pierwotne.

Pytanie 17

Jeżeli klient dzwoni na infolinię producenta soków owocowych dla dzieci, to pracę osoby odbierającej telefon można nazwać:

Twoja odpowiedź:

telemarketingiem aktywnym

Prawidłowa odpowiedź to: „telemarketingiem pasywnym”. Telemarketing pasywny (przychodzący, infolinia) skierowany jest do wewnątrz. Kontakt telefoniczny nawiązywany jest przez klientów, którzy kontaktują się z firmą pod wpływem reklamy telewizyjnej, prasowej, ulotek lub doświadczeń z danym produktem (znajdują numer  infolinii na opakowaniu produktu).

Pytanie 18

Ponieważ to klienci tworzą rynek, przy prognozowaniu przyszłego popytu w firmie bardzo ważna jest analiza procesów demograficznych zachodzących w społeczeństwie. Do procesów demograficznych zalicza się:

Twoja odpowiedź:

wzrost liczby ludności kraju

Zmiany liczby ludności, zmiany struktury wiekowej społeczeństwa, przeobrażenia modelu i cyklu życia rodziny, zmiany struktury wykształcenia to wszystko procesy demograficzne. Natomiast spadek dochodów ludności w wieku emerytalnym, spadek poparcia w społeczeństwie dla rządzącej partii, wzrost wydatków ludności na kulturę i naukę to procesy statystyczne.

Pytanie 19

Metoda, która polega na wyborze wzorcowego konkurenta, porównania z nim własnej organizacji i dostosowania do niej własnych rozwiązań, to:

Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Prawidłowa odpowiedź to: „benchmarking”. Naśladowanie „najlepszych praktyk” innych przedsiębiorstw według przysłowia: „Trzeba się uczyć na błędach, ale lepiej uczyć się na cudzych błędach, niż na swoich” to benchmarking. Po II wojnie światowej Japończycy stosowali benchmarking, kopiując amerykańskie produkty i sposoby działania.

Pytanie 20

Plan marketingowy ma szczególne znaczenie dla firmy. Jest elementem roboczym dostarczającym m.in. informacji o celach rynkowych, sposobach ich osiągnięcia, kosztach i terminach ich wykonania. Plan marketingowy powinien być tworzony przez:

Twoja odpowiedź:

zespół składający się ze specjalistów marketingu, finansów, produkcji, kontroli jakości, badań itp.

Plan marketingowy powinien dotyczyć całości przedsiębiorstwa i odzwierciedlać wszystkie aspekty działalności marketingowej w firmie. Dlatego ważne jest, aby tworzyli go przedstawiciele różnych specjalności: marketingu, finansów, produkcji, badań i analiz oraz wszystkich szczebli zarządzania w firmie.

kobiety z podobnym wynikiem:

Avatar_1_missing_small jszwant Avatar_1_missing_small aneta33 Avatar_1_missing_small kkkkk Avatar_1_missing_small Nuska Avatar_1_missing_small sandra0406 1652_small ata

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...