Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
zdobyła 10 punktów
Interpretacja wyników
Pytanie 1

Umowa o pracę może być zawarta:

Twoja odpowiedź:

na czas określony, nieokreślony lub na okres próbny

Prawidłowa odpowiedź to: „na czas określony, nieokreślony, na czas wykonania określonej pracy lub na okres próbny”. Umowy o pracę zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy mogą być zawarte na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub na okres próbny. Umowa na zastępstwo jest po prostu jednym z wariantów umowy na czas określony.

 

Niezbędnik kadrowca - praktyczny kurs "Specjalista ds. kadr i płac": zawieranie umów, naliczanie wynagrodzeń, omówienie konkretnych przykładów. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 2

Pracownik jest opłacany proporcjonalnie do ilości wykonanej pracy w:

Twoja odpowiedź:

akordowym systemie wynagradzania

Wynagradzanie w systemie zadaniowym zależy od wykonania zadania (np. przygotowania projektu), w premiowym – jest uzależnione od wyników osiąganych przez pracownika, w prowizyjnym – pracownik otrzymuje procent od wypracowanego przez siebie obrotu. Wynagrodzenie zależne od ilości wykonanej pracy to cecha akordowego systemu wynagradzania.

 

Umowy, wynagrodzenia, urlopy - praktyczny kurs "Specjalista ds. kadr i płac". Autentyczne przykłady, aktualne przepisy, wzory pism, przykładowe orzeczenia sądów. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 3

Premie wypłacane po spełnieniu przez pracownika warunków określonych w regulaminie premiowania to premie:

Twoja odpowiedź:

regulaminowe

Nie istnieje pojęcie premii komplementarnych i zasadniczych. Premia uznaniowa to premia zależna od jednorazowej decyzji przełożonego, ma charakter nagrody przyznawanej ad hoc. Premia wypłacana po spełnieniu warunków określonych w regulaminie to – jak sama nazwa wskazuje – premia regulaminowa.

 

Jak naliczyć premie? Praktyczny kurs "Specjalista ds. kadr i płac": przepisy, przykłady, naliczanie wynagrodzeń, regulamin pracy, przepisy bhp i nie tylko. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 4

Umowa, w której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia, to:

Twoja odpowiedź:

umowa o dzieło

Umowa zlecenia to umowa o wykonywanie działania, a umowa agencyjna to umowa, w której przyjmujący zlecenie („agent”) zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie. Z kolei umowa polegająca na przyjęciu zamówienia na wykonanie oznaczonego dzieła jest umową o dzieło. Natomiast nie istnieje nazwana umowa o wykonanie pracy.

Pytanie 5

Pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej przysługuje ryczałt za nocleg, który wynosi:

Twoja odpowiedź:

150% diety

Ryczałt za nocleg przysługuje w przypadku braku faktury czy rachunku za nocleg pracownika przebywającego w podróży służbowej. Ryczałt zawsze wynosi 150% diety. Jeśli pracodawca zdecyduje się wypłacić większą kwotę (bez faktury czy rachunku), nadwyżka nad ustaloną w prawie stawką będzie potraktowana jako dochód pracownika i opodatkowana.

Pytanie 6

Umowa, której przedmiotem mogą być rozmaite cele, związane np. z poprawą efektywności zarządzania, polepszeniem kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jego funkcjonowania (w tym restrukturyzacja zatrudnienia), określana jest zazwyczaj mianem:

Twoja odpowiedź:

kontraktu menedżerskiego

Nie istnieje pojęcie „umowy o wykonanie dzieła”, natomiast umowa o pracę na czas określony i umowa na czas wykonywania pracy nie są związane z opisanymi w pytaniu celami. Kontrakt menedżerski (zwany często umową o zarządzanie) to nienazwana umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest powierzenie sprawowania zarządu przedsiębiorstwem lub na przykład jego działem osobie fizycznej bądź innemu podmiotowi gospodarczemu w celu osiągnięcia zysku.

Pytanie 7

Stawka osobistego zaszeregowania pracownika może być ustalona w stałej wysokości:

Twoja odpowiedź:

miesięcznej, kwartalnej lub półrocznej

Prawidłowa odpowiedź to: „godzinowej, dniówkowej, tygodniowej lub miesięcznej”. Wynagrodzenie pracownika może być ustalone w oparciu o stałe stawki godzinowe, dzienne, tygodniowe lub miesięczne. Stawki te wykorzystywane są nie tylko do obliczenia wynagrodzenia miesięcznego, ale także wynagrodzenia za czas przestoju czy godziny ponadwymiarowe.

Pytanie 8

Do obowiązkowych składników wynagrodzenia nie zalicza się:

Twoja odpowiedź:

wynagrodzenia za przestój

Prawidłowa odpowiedź to: „dodatku funkcyjnego”. Dodatek wyrównawczy jest uzupełnieniem wynagrodzenia związanym ściśle z przeniesieniem pracownika na inne stanowisko pracy. Stanowi różnicę między wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego przeniesienie pracownika a wynagrodzeniem po jego przeniesieniu. Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje oczywiście za pracę w nocy, a wynagrodzenie za przestój to wynagrodzenie za przerwę w pracy nie z winy pracownika (np. z powodu braku prądu).

Pytanie 9

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje w wysokości 50% za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

Twoja odpowiedź:

w dni powszednie

Za pracę w godzinach nocnych, a także w niedziele i święta, jeśli nie są to dla pracownika dni pracy, oraz za pracę w dzień wolny przyznany za pracę w niedzielę czy święta przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia. W pozostałych sytuacjach za godziny nadliczbowe płaci się pracownikowi 50% dodatku.

Pytanie 10

Umowa, za którą wynagrodzenie przysługuje za staranne działanie, nie zaś za jego rezultat, to:

Twoja odpowiedź:

umowa zlecenia

Umowa kontraktacji to umowa, w której producent rolny zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia produktów rolnych określonego rodzaju. Nie istnieje pojęcie „umowy o reprezentację”. Umowa o dzieło to umowa, w której wykonawca zobowiązuje się do uzyskania pewnego wyniku swoich działań, natomiast umowa, za którą wynagrodzenie płacone jest za staranne działanie, nie za jego rezultat, to umowa zlecenia.

Pytanie 11

Pora nocna, zgodnie z uregulowaniami prawa pracy, to:

Twoja odpowiedź:

sześć kolejnych godzin między godziną 21.00 a 7.00

Prawidłowa odpowiedź to: „osiem kolejnych godzin między godziną 21.00 a 7.00”. Zgodnie z artykułem 1517 Kodeksu pracy pora nocna obejmuje osiem kolejnych godzin między godzinami 21.00 wieczorem jednego dnia a 7.00 rano dnia następnego.

Pytanie 12

Jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez 3 lata, to w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika przysługuje mu odprawa w wysokości:

Twoja odpowiedź:

trzymiesięcznego wynagrodzenia

Prawidłowa odpowiedź to: „dwumiesięcznego wynagrodzenia”. Ustawa z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwana potocznie ustawą o zwolnieniach grupowych, przewiduje odprawę w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik przepracował u danego pracodawcy mniej niż 2 lata, 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik przepracował u danego pracodawcy więcej niż 2 lata, ale mniej niż 8 lat, oraz 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracował co najmniej 8 lat.

Pytanie 13

Odprawa związana z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika:

Twoja odpowiedź:

jest obciążona składkami ZUS i opodatkowana podatkiem dochodowym

Prawidłowa odpowiedź to: „jest zwolniona ze składek ZUS, ale jest opodatkowana podatkiem dochodowym”. Zgodnie z prawem odprawa dla pracownika zwalnianego przez pracodawcę z przyczyn od pracownika niezależnych nie jest obciążona składkami ZUS, ale jest opodatkowana podatkiem dochodowym. Nieopodatkowane są jedynie odprawy pośmiertne.

Pytanie 14

Która z poniższych umów może być nieodpłatna?

Twoja odpowiedź:

kontrakt menedżerski

Prawidłowa odpowiedź to: „umowa zlecenia”. Umowa o pracę musi być odpłatna, zatem odpłatna musi być również umowa na zastępstwo, która jest przecież rodzajem umowy o pracę. Także kontrakt menedżerski musi być odpłatny. Nieodpłatnie wykonana może być natomiast umowa zlecenia, ale pod warunkiem że osoba, która zawarła taką umowę, sama zobowiązała się do nieodpłatnego świadczenia pracy.

Pytanie 15

Pracownikowi, którego staż pracy u danego pracodawcy wynosi rok, ale łączny staż pracy u wszystkich pracodawców wynosi 15 lat, przysługuje urlop wypoczynkowy w wysokości:

Twoja odpowiedź:

26 dni rocznie

Pracownik, który po raz pierwszy podejmuję pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Do kolejnych urlopów pracownik nabywa prawo w każdym następnym roku kalendarzowym. Wymiar urlopu wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, oraz 26 dni, jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat.

Pytanie 16

Kobiety karmiące piersią, których wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin na dobę, mają prawo do:

Twoja odpowiedź:

jednej półgodzinnej przerwy w pracy

Prawidłowa odpowiedź to: „dwóch półgodzinnych lub jednej godzinnej przerwy w pracy”. Prawo pracy przewiduje przerwy w czasie wykonywania pracy, za które pracownik nie traci wynagrodzenia. Tak też jest w przypadku kobiet karmiących piersią, których wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin na dobę; mają one prawo do dwóch półgodzinnych lub jednej godzinnej przerwy w pracy. Jeżeli kobiety karmiące piersią karmią dwoje lub więcej dzieci, czas przerwy wydłuża się o 15 minut na każde dziecko. Przerwa ta nie należy się pracownicy, która pracuje krócej niż 4 godziny dziennie, jeżeli natomiast pracuje od 4 do 6 godzin, to należy jej się jedna półgodzinna przerwa, ewentualnie 45 minut w przypadku karmienia dwojga dzieci.

Pytanie 17

Osoba pracująca przy komputerze ma prawo do wliczanej do czasu pracy przerwy, która musi trwać minimum:

Twoja odpowiedź:

15 minut po 4 godzinach pracy przy monitorze

Prawidłowa odpowiedź to: „5 minut po każdej godzinie pracy przy monitorze”. Przerwa przysługuje pracownikowi po godzinie nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora. Nie przysługuje, gdy pracownik w czasie godziny zegarowej obsługuje monitor i jednocześnie wykonuje inne czynności. Nie można łączyć przysługujących przerw. Pracodawca nie może udzielać przerw pracownikowi po kilku godzinach pracy lub pod koniec dnia pracy. Długość przerwy nie zależy od jakości i klasy monitora.

Pytanie 18

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje niezdolnemu do pracy, który wyczerpie prawo do zasiłku chorobowego, a lekarz orzecznik rokuje, iż w wyniku rehabilitacji pracownik odzyska zdolność. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez:

Twoja odpowiedź:

12 miesięcy

Zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Pytanie 19

Renta rodzinna jest świadczeniem dla członków rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do renty lub emerytury lub spełniała warunki wymagane do jej uzyskania. Wysokość renty rodzinnej dla jednej osoby uprawnionej wynosi:

Twoja odpowiedź:

80% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu

Prawidłowa odpowiedź to: „85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu”. Renta rodzinna dla jednej osoby uprawnionej wynosi 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób uprawnionych – 90%, a dla trzech i więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia.

Pytanie 20

W przypadku której z poniższych podróży służbowych pracownikowi przysługiwać będzie dieta w pełnej wysokości?

Twoja odpowiedź:

podróż służbowa trwająca 14 godzin

Dieta przysługuje pracownikowi, którego podróż służbowa trwa co najmniej 8 godzin. Dopóki jednak czas jej trwania nie przekroczy 12 godzin, pracownik otrzyma jedynie połowę diety. Jeśli podróż służbowa będzie trwała dłużej niż dobę, to za każdą kolejną pełną dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, natomiast za niepełną, ale rozpoczętą dobę, jeśli pracownik powrócił przed upływem 8 godzin od rozpoczęcia podróży służbowej, przysługuje mu połowa diety, jeśli później – cała dieta.

mężczyźni z podobnym wynikiem:

2810_small erykf Avatar_0_missing_small alextsenekidis Avatar_0_missing_small gmgm Avatar_0_missing_small gkoper Avatar_0_missing_small Sebastian Avatar_0_missing_small matimen

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...